Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

CB Trading, gevestigd aan de Vlotlaan 706 te (2681TX) Monster, hierna te noemen: ‘verkoper’, ‘reparateur’ of ‘verkoper/reparateur’.

Koop en verkoop

ARTIKEL 1: DE AANBIEDING
Op al onze aanbiedingen, offertes en (koop-) overeenkomsten zijn van toepassing de navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden.
Alle genoemde prijzen in onze aanbiedingen, offertes en (koop-) overeenkomsten zijn vermeld exclusief 21% omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven..

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3: DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
-de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
-de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
-de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
-de afleveringskosten van de auto;
-de vermoedelijke of uitdrukkelijk overeengekomen datum van levering;
-de wijze van betaling

ARTIKEL 4: OVERDRACHT EN RISICO
De auto is tot het tijdstip van feitelijke overdracht door de verkoper aan de koper, dan wel een door koper naar voren gestelde persoon, voor rekening en risico van de verkoper.
De eventueel ingeruilde auto wordt niet eerder eigendom van de verkoper dan wanneer de feitelijke overdracht daarvan heeft plaatsgevonden.
Tot dat tijdstip van feitelijke overdracht blijft de ingeruilde auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook van die schade tengevolge van het niet (tijdig) kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

ARTIKEL 5: DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN
Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringsdatum kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringsdatum heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
Deze schade dient door de koper wel deugdelijk te worden onderbouwd en aangetoond en moet ook in redelijkheid zijn vastgesteld.
Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Vanwege de overmacht is verkoper niet gehouden enige schade van welke aard en/of oorzaak dan ook, te vergoeden aan koper.
Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste leveringstermijn is overschreden.
Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen eerst recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6: GEVOLGEN VAN NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
Bij iedere overeenkomst tot verkoop van een auto komen verkoper en koper overeen, een nader vast te stellen bedrag aan handgeld aan verkoper te voldoen, enerzijds strekkende tot zekerheid voor beide partijen dat deze zich aan hun verplichtingen jegens elkaar houden, en anderzijds als tegemoetkoming in de kosten welke verkoper dient te maken om de auto rijklaar te krijgen.
De hoogte van het handgeld bedraagt ten minste 10% van de overeengekomen verkoopprijs, doch de som der handgeld zal te allen tijde minimaal een bedrag van € 100,– bedragen.
Indien de koper, om welke reden dan ook van de koop afziet, en de reden daarvan is niet aan de verkoper verwijtbaar, heeft verkoper het recht om de op de koper rustende verplichtingen uit de verkoopovereenkomst te vorderen, en dat deze alsnog de auto afneemt.
Mocht de koper weigerachtig blijven zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen, dan is koper schadeplichtig jegens verkoper en verbeurt daardoor 10% van het totaal der overeengekomen bedrag uit de koopovereenkomst, doch in ieder geval de som der handgeld.
Verkoper is tevens gerechtigd zijn schade bij koper te vorderen, indien deze schade substantieel de schade zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, overstijgt.

Garantie

ARTIKEL 7: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID .
Door ons geleverde auto’s worden zonder enige vorm van garantie geleverd tenzij er een door verkoper garantiebewijs is verstrekt met een bedrijfsstempel en het garantiebewijs zowel door koper als verkoper is getekend. Indien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie.
In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan.
Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij ter zake van de door ons afgeleverde zaken uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn en bovendien beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende geleverde auto/motor.
Levering van auto geschiedt voetstoots zonder enige vorm van technische inspectie door de verkoper. Wij kunnen derhalve niet instaan voor de technische staat van de auto. Indien de door ons geleverde auto met garantiebewijs wordt geleverd betreft dit slechts een zekerheid voor eventuele kosten van technische herstel van gebreken.

Reparatie en onderhoud

ARTIKEL 8: DE OPDRACHT
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven.
Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 9: PRIJSOPGAVE EN TERMIJN
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen deze zullen worden uitgevoerd.
De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

ARTIKEL 10: DE REKENING.
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
De factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden dient vooraf bij aflevering van de gerepareerde auto of andere zaken, contant, dan wel elektronisch per bank te worden te worden voldaan.

ARTIKEL 11: STALLINGKOSTEN
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde, of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.
Tenzij anders overeengekomen bedragen de stallingkosten tenminste € 5,– per dag, elke dag aaneenopvolgend, inclusief de weekenden. Een deel van de dag wordt als een volle dag berekend.

ARTIKEL 12: RETENTIERECHT
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet, of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/
verkoper niet, of niet geheel voldoet.
2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.
3. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting op een derdenrekening.

ARTIKEL 13: VERVANGEN ONDERDELEN
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 14: SCHADETAXATIE
1. Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen.
2. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Algemene bepalingen

ARTIKEL 15: DE BETALING
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/ reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
4. De koper/opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verkoper/reparateur na het verstrijken van die datum een kosteloze herinnering en geeft de koper/opdrachtgever de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verkoper/reparateur gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
6. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de koper/opdrachtgever worden afgeweken.

ARTIKEL 16: KLACHTEN
1. Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot verkoper/reparateur te wenden. Een geschil over de verkoop van een auto of over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
2. Zie voor betalingstermijnen artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Dit artikel laat eventuele aanspraken en rechten gebaseerd op het consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek onverlet.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.


ARTIKEL 18: AFWIJKINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt met verkoper/reparateur.
2. Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gedateerd en ondertekend.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze overeenkomsten en alle geschillen, van welke aard ook, is het Nederlands recht van toepassing.